Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn hieronder weergegeven. Klik op de download knop om het document in PDF formaat te downloaden.

Na dag- en ondertekening in te scannen en te mailen naar frank@reynaertadvocaten.be of per gewone post te versturen naar het kantoor.

Dit document heeft tot doel om de cliënt te informeren over de modaliteiten van de dienstenlevering van REYNAERT ADVOCATEN conform de Wet van 26 maart 2010 (Dienstenwet) en de Anti-witwaswet van 18 september 2017 (tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) ; zij bevat tevens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op contractuele en extra-contractuele relatie tussen het kantoor en de cliënt. Bij de aanvang van een relatie kantoor – cliënt wordt deze overeenkomst voor akkoord ondertekend en wordt deze van toepassing voor alle dossiers die in het verleden en in de toekomst voor die cliënt worden behandeld.

Over het kantoor

Het advocatenkantoor REYNAERT ADVOCATEN is een onderneming met als KBO nr. 0679.457.482 en met BTW nr. BE 0679.457.482 en houdt kantoor te 8670 Koksijde, Zonstraat 21.

De gegevens van het kantoor zijn:

  • Naam: Reynaert Advocaten
  • Advocaat: Frank Reynaert
  • Kantoor: Zonstraat 21, B 8670 Koksijde
  • Telefoon: +32 58 59 47 74
  • GSM: GSM +32 475 24 78 56
  • Email: frank@reynaertadvocaten.be
  • Website: www.reynaertadvocaten.be

Uw privacy

REYNAERT ADVOCATEN verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming. Wanneer uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, handelt REYNAERT ADVOCATEN als verantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens enkel met als doel deze voor de noodwendigheden van uw dossier (weze het als contentieux, dan wel louter in het kader van een advies) aan te wenden.

REYNAERT ADVOCATEN verzamelt o.m. de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, voornaam en adres (zowel in het toepasselijke geval als privaat persoon, dan wel als onderneming)
  • Contactgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Btw en Kbo nummer
  • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving. (bv. kopie van uw identiteitskaart)

REYNAERT ADVOCATEN zal in ieder geval de vraag naar persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

a/ algemene gegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze cliënten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, cliëntenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en onze nieuwsbrieven. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

b/ bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst of het vervullen van een wettelijk, reglementair en/of deontologische verplichting.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor:

  • de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en REYNAERT ADVOCATEN
  • voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of
  • wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

  • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren
  • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
  • Uw toestemming te allen tijde in te trekken

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle info daaromtrent kunt u terugvinden op de website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

REYNAERT ADVOCATEN zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk volgens de bovenvermelde doeleinden. In normale gevallen bedraagt deze termijn vijf jaar na het afsluiten van uw dossier.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door REYNAERT ADVOCATEN beheerd worden. REYNAERT ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

4. Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaten van REYNAERT ADVOCATEN met als KBO nr. 0679.457.482 en met BTW nr. BE 0679.457.482 en houdt kantoor te 8670 Koksijde, Zonstraat 21.

2. Erelonen en uitgaven

Erelonen:

Behoudens andersluidende overeenkomst en met voorbehoud van het recht om deze lopende de behandeling van het dossier aan te passen, worden de diensten in normale omstandigheden meestal maar niet exclusief op basis van standaarduurtarieven aangerekend. Een definitieve afrekening is evenwel mogelijk volgens het behaalde resultaat.

Voorschotten:

REYNAERT ADVOCATEN kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de tussentijdse staten en/of in de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Niet-betaling door cliënt:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij het uitblijven van betaling van de factuur zijn – zonder voorafgaande ingebrekestelling - verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 10% verschuldigd op het uitstaande bedrag met een minimum van € 250 en een maximum van € 5.000. De advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, om reden van niet-betaling van gevraagde voorschotten of van staten van erelonen en kosten na een periode van 30 dagen of meer of om een andere ernstige reden.

Administratieve kosten:

De advocaat rekent een forfaitaire vergoeding van 12% aan op de erelonen, met een minimum van € 75,00 voor gewone algemene administratieve kosten eigen aan de normale werking van het kantoor.

Uitgaven/Kosten:

Gemaakte uitgaven die verband houden met de individuele behandeling van het dossier (zoals de erelonen van experten en buitenlandse advocaten, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- en speciale verzendingsdiensten, van opzoekwerk en het binden van documenten, videoconferentie-installaties, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd aan de kostprijs.

Indexering

De advocaat behoudt zich het recht voor om de ereloontarieven en barema’s jaarlijks te indexeren.

BTW:

Op al onze uitgaande facturen is 21% BTW verschuldigd.

3. Derdenrekeningen

Gelden die de advocaat namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt. De cliënt geeft de advocaat de toestemming om nog verschuldigde erelonen en uitgaven (cf. supra) af te houden van de namens de cliënt ontvangen bedragen. Deze afhouding doet zich slechts uitzonderlijk voor en dient steeds in de gedetailleerde afrekening te worden vermeld.

4. Aansprakelijkheid

Beperking van de aansprakelijkheid:

De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van advocaten van REYNAERT ADVOCATEN zelf voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van dekking door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat-vennoot. Dit geldt onlosmakelijk verbonden aan de individuele aansprakelijkheid van de betrokken en in het dossier diensten leverende advocaat, waarbij elk der prestaties leverende deelnemende advocaat in zijn aansprakelijkheid beperkt is tot de maximale dekking van zijn deontologische verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klachten en bemerkingen m.b.t. de aan de cliënt overgemaakte provisienota’s en staten van onkosten en ereloon dienen binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de staat per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het kantoor. Indien een provisienota of een staat van onkosten en ereloon ondanks verzoek niet wordt voldaan, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. REYNAERT ADVOCATEN of haar medewerkers-advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden. Elke provisienota en staat van onkosten en ereloon is contant betaaldbaar, bij gebreke waaraan het onbetaald bedrag wordt verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 250 en een maximum van € 5.000. In geval van betwisting m.b.t. de staat van onkosten en ereloon is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar het kantoor van REYNAERT ADVOCATEN is gevestigd.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt:

De advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. De advocaat behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van derden:

De advocaat is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaatsvonden vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten. Zelfs wanneer de advocaat advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door buitenlandse of andere advocaten of adviseurs op wie de advocaat een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt de advocaat daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van de advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of nalatigheid in hoofde van derde(n), uitgesloten

Gebruik van documentatie:

De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door de advocaat geleverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden.

Overmacht:

De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die, redelijkerwijs, buiten de controle van de advocaat liggen.

5. Documentatie

Vernietiging van documentatie: Het bij het kantoor aanwezige dossier (met uitzondering van de documenten waarvan de Opdrachtgever de teruggave vraagt) wordt niet langer dan vijf jaar bewaard, na versturing van de definitieve staat van erelonen en kosten.

6. Anti-witwas- en anti-terrorisme-financiering

Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van diens geld, effecten of andere activa, of transacties of handelingen met financiële implicaties van welke aard ook, is hij/zij verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder vennootschapsvorm overeenkomstig de Anti-witwaswet van 18 september 2017 om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om hun advocaat in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt. Indien de cliënt binnen de 2 weken nadat deze werd opgevraagd weigert de informatie te verstrekken die de advocaat verplicht moet opvragen, heeft de advocaat het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. Zie in dat verband : Codex Deontologie voor Advocaten, Orde Vlaamse Balies, Afdeling III.1.2. Witwaspreventie :

Codex Deontologie

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken van het rechtsgebied waar REYNAERT ADVOCATEN haar kantoor houdt, zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben. Bovendien komen de partijen uitdrukkelijk en conventioneel overeen dat elke andere rechtbank dan deze aangeduid in de vorige paragraaf, onbevoegd is met betrekking tot de in de vorige paragraaf vermelde materie.

5. Bijzondere ereloonvoorwaarden

Artikel 1

Behoudens andersluidende overeenkomst gelden onderhavige Bijzondere Voorwaarden in aanvulling van de Algemene Voorwaarden. Alle erelonen vermeld in de hierna volgende artikelen zijn exclusief BTW en exclusief kosten.

Artikel 2

Algemeen

De erelonen uitgedrukt in uurtarieven worden in functie van de waarde van het geschil vastgesteld. De waarde van het geschil wordt bepaald aan de hand van het bedrag van de gestelde vordering(en). Indien bedragen door een overheidsdienst of door een derde partij van de cliënt worden gevorderd omvat het bedrag van de vordering zowel de hoofdsom, als boeten, verhogingen, interesten en kosten. Indien meerdere vorderingen worden gesteld, worden de bedragen van de afzonderlijke vorderingen gecumuleerd om de waarde van het geschil te bepalen. Indien de cliënt als eisende partij optreedt wordt de waarde van het geschil bepaald aan de hand van het totaal bedrag van de door hem gestelde vordering(en). Indien in strafzaken de verbeurdverklaring wordt gevorderd, wordt het bedrag van de vermogensvoordelen als maatstaf genomen om de waarde van het geschil te bepalen. Indien de waarde van het geschil niet kan worden vastgesteld, wordt het ereloon volgens een basis uurtarief berekend.

Uurtarief

De uurtarieven worden als volgt vastgesteld, rekening houdend met de waarde van het geschil :

Barema

Waarde van het geschilRichtlijn uurtarief/euro
1-10.000125
10.000-50.000150
50.0-100.000175
Meer dan 100.000200

Indien de waarde van het geschil niet kan worden bepaald wordt een forfaitair uurtarief gehanteerd als volgt : € 150,00 / uur

Evenredig tarief

In geval van een positief resultaat bedraagt het ereloon echter minimaal een percentage van de waarde van het geschil berekend op basis van volgende schijven:

Waarde van het geschil / euroPercentageGecumuleerd bedrag / euro
1-50.00010%5000
50.000-100.0007%8.500
Meer dan 100.0004%

Er is sprake van een positief resultaat, zoals bedoeld in het vorige lid, wanneer hetzij de vordering van de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, hetzij de vordering van de tegenpartij, de administratie of het parket geheel of gedeeltelijk wordt verworpen. De erelonen berekend volgens het uurtarief worden verrekend met de evenredig vastgestelde erelonen.

Na het uitprinten van bijgevoegde PDF-file :

Handtekening, naam, en in voorkomend geval hoedanigheid van vertegenwoordiging, van de cliënt, voorafgegaan door de handgeschreven tekst “gelezen en goedgekeurd”

Hierbij verklaar ik eveneens kennis te hebben genomen van de ereloontarieven en facturatievoorwaarden.

Datum

Handtekening

Na dag- en ondertekening in te scannen en te mailen naar frank@reynaertadvocaten.be of per gewone post te versturen naar het kantoor