CONTROLEVERPLICHTING ARCHITECT & COVID 19

CORONA CONTROLEVERPLICHTING VAN DE ARCHITECT

PRO ACTIEVE BESCHERMING AANSPRAKELIJKHEID

Het artikel 4 van de Wet van 20.02.1939 op de bescherming van de titel en het beroep van de architect verplicht de architect om controle uit te oefenen op de werken die onderhevig zijn aan de tussenkomst van een architect.

De Wet is van openbare orde en er kan op geen enkele wijze worden van af geweken.

In huidige COVID-19 tijden is de vraag die zich stelt of een architect “vrijgesteld” kan worden van de openbare orde controleplicht die artikel4 van de wet van 20.02.1939 hem oplegt.

Het antwoord is duidelijk “neen” en het volstaat daaromtrent te verwijzen naar de absolute controleplicht en zijn jurisprudentiële toepassingen.

Corona tijden zijn echter uitzonderlijke omstandigheden waarbij de vraag zicht stelt hoe een architect, voor zijn diverse werven, kan omgaan met die verplichting, waar hij in zijn materiële mogelijkheden om die controle uit te oefenen beperkt wordt. (Ministerieel besluit 18.03.2020(Belgisch Staatsblad 18.03.2020, 16037)

Net zoals de voorzichtigheid het beste beschermingsmiddel is tegen de virale besmetting door COVID-19 lijkt de pro actieve bescherming van de architect, tegen mogelijke fouten in zijn controleverplichting, de beste houding.

Er van overtuigd zijnde dat de beste bescherming voor de architect erin bestaat om, voor al zijn werven, aan zijn contractuele opdrachtgever(s) en de hem gekende aannemers en onderaannemers,op digitale wijze een uitdrukkelijk schrijven te richten.

Binnen het kantoor hebben wij een modelschrijven klaar dat op Uw eerste verzoek gratis ter beschikking wordt gesteld.

In dat schrijven worden zowel de bouwheer als de diverse betrokken aannemers erop gewezen worden dat U, als architect, de controleplicht verder uitvoert doch , door de materiële omstandigheden van het corona-virus, in de uitvoering daarvan in ernstige mate wordt beperkt.

Daarbij wordt uitdrukkelijk verzocht aan elke aannemer en opdrachtgever(s) om de informatieplicht, waarvoor elke actor verplicht is, op de meest constructieve wijze uit te voeren.

M.a.w.U dient uitdrukkelijk alle contractpartijen en bouwactoren per werf ervan in kennis te stellen dat zij U, als architect, in elke belangrijke uitvoering van de werf en/of wanneer zij vermoeden dat enige twijfel omtrent de uitvoeringswijze bestaat, zij U per eender welk communicatiemiddel op de meest diligente wijze dienen te verwittigen en in kennis te stellen van de mogelijke problemen en dit teneinde U toe te laten Uw controleplicht op de meest constructieve wijze in deze speciale corona omstandigheden uit te voeren.

Daar waar de controleplicht derhalve niet verdwijnt door de extreme omstandigheden van het COVID-19 virus dient U in te grijpen om Uzelf te beschermen tegen mogelijke praktische onmogelijkheid om ten volle Uw wettelijke controleplicht uit te voeren.

Op Uw eerste verzoek bezorg ik de modeltekst die op digitale wijze aan uw opdrachtgevers en bouwactoren kan worden bezorgd.

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#COVID19 #architect #controleverplichting #aansprakelijkheid #bouwrecht

20/03/2020