Het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 in zake COVID-19 maatregelen over de Algemene Vergaderingen in mede-eigendom

In het Belgisch Staatsblad van 09/04/2020 wordt "eindelijk" formeel het Koninklijk Besluit van dezelfde dag gepubliceerd. De tekst is kort en duidelijk. Ze volgt hierna integraal

  • Verlenging van 5 maanden voor alle algemene vergadering. In geval van schriftelijke stemming met éénparigheid kunne wel essntiêle beslissingen worden genomen. Een mogelijkheid die al bestond en voorzien was in art. 577-6, § 11 B.W.
  • Vergeet dus NIET het art. 577-8, § 4, 4° B.W. waarbij de syndicus de volle bevoegdheid behoudt om alle bewarende maatregelen te nemen en alle daden van voorlopig beheer te stellen. Alleen, zoals altijd zal hij zich achteraf moeten verantwoorden aan de opvolgende en derhalve uitgestelde algemene vergadering van de VME.

9 APRIL 2020. — Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

HOOFDSTUK 1. — Algemene vergaderingen van mede-eigenaars

Afdeling 1. — Periode waarbinnen de maatregelen van dit hoofdstuk gelden

Artikel 1. De bepalingen voorzien in dit hoofdstuk zijn van toepassing gedurende de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de einddatum van deze periode aanpassen.

Afdeling 2. — Het uitstel van de algemene vergadering en de gevolgen

Art. 2. Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars zoals bedoeld in de artikelen 577-3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan het Covid-19 pandemie gedurende de in artikel 1 bedoelde periode, moeten worden gehouden binnen vijf maanden na het verstrijken van deze periode, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van artikel 577-6, § 11, van het Burgerlijk Wetboek.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de duur van de mandaten van de bij besluit van de algemene vergadering benoemde syndici en leden van de raden van mede-eigendom die aflopen binnen de in het eerste artikel bedoelde periode, van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt, tijdens in het eerste artikel bedoelde de periode, en tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden, het contract tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van rechtswege verlengd. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de op die vergadering goedgekeurde begroting.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van mede-eigenaars verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering van mede-eigenaars.

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#medeeigendom #covid19 #algemenevergadering #termijn #uitstel

10/04/2020