MEDE-EIGENDOM GRONDWETTELIJK HOF - ARREST 20/02/2020 -VERNIETIGING ART 577-7, 2° h BW

In een arrest van 20 februari 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof het voormelde artikel dat bepaalt dat met 4/5 meerderheid in de algemene vergadering van een mede-eigendom kan beslist worden:

h) over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de werken, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie. Indien de voornoemde redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen beschreven in paragraaf 3.

De mogelijkheid om aldus één enkele mede-eigenaar de mogelijkheid te ontnemen de afbraak en of volledige heropbouw van een oud en vetust gebouw te blokkeren is opgeheven.

De oude situatie van voor de wetswijziging wordt aldus opnieuw van kracht: absolute éénparigheid van alle mede-eigenaars !

De wetgever dient in te grijpen om opnieuw te statueren.... terug naar af....

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#grondwettelijkhof #medeeigendom #afbraak #vernietiging #burgerlijkwetboek #algemenevergadering

26/02/2020