services

Diensten

Wat ik voor u kan betekenen.

U kan bij mij terecht voor zaken omtrent bouwrecht. Klik op deze tekst om de diensten te tonen en later terug te verbergen, of gebruik de knop hieronder.

BEKIJK ALLE DIENSTEN

contracten bouwrecht (aanneming van werk, architectuur, technische studies, etc...)

uitvoering beroep van aannemer / architect / studiebureau / veiligheidscoördinator

opdracht bouwpartners (concept en controle ; keuze materialen ; informatieplicht)

beperkingen verantwoordelijkheid en tegenstelbaarheid

relaties tussen diverse bouwpartners onderling en verhouding tot bouwheer

aansprakelijkheid en rechtsvordering tegen onder-aannemers

deskundigenonderzoek en gerechtelijke expertise

aansprakelijkheid bouwpromotor - resultaatsverbintenis

pre-contractuele aansprakelijkheid

algemeen verbintenissenrecht

bewijsrecht

overlijden / insolventie van contractspartijen

auteursrechten

invordering facturen en erelonen (B2B invordering facturen)

bouwbudget overschrijdingen (meerwerken - minwerken)

aanneming tegen vaste prijs en werken in regie

architectenvennootschappen

aansprakelijkheid verborgen gebreken versus 10-jarige aansprakelijkheid

voorlopige en definitieve oplevering

verplichte verzekeringen architect - aannemer - studiebureau's

opvolging van architecten - aannemers tijdens uitvoering opdrachten

erkenning van aannemers van werken (Wet 20 maart 1991)

overheidsopdrachten (Wet 17 juni 2016)

aansprakelijkheid 544 B.W. (foutloos) en art. 1382 BW. (foutaansprakelijkheid)

verzekering in de bouw (aansprakelijkeheidsverzekering - Algemene bouwplaatsrisico's (verzekeringsnemer verzekerde- Afdelingen I & II)

ontbinding overeenkomst (werking ex tunc - ex nunc)

goederenrecht (zakenrecht)

eigendom - vruchtgebruik - persoonlijke rechten

erfdienstbaarheden

recht van opstal

Wet Breyne

mede-eigendom - appartementsrecht

Het kantoor Reynaert advocaten gaat als volgt te werk:

1. Eerste kennismaking

Een eerste kennismaking, bespreking, aftoetsing van de problematiek is gratis en tevens richtinggevend in de verdere samenwerking met de mogelijke cliënt of betrokkene.
De bedoeling van het eerste gesprek en verkenning is, om zowel voor de cliënt, als het kantoor de problematiek te schetsen, en prima facie de gevoelsmatigheden en intellectuele benadering van de zaak aan te voelen, en dit om na te gaan of tussen beide partijen een constructieve consensus kan worden gevonden in de benadering van de voorliggende bezorgdheden. De dienstverlening heeft als uiteindelijk doel om op de meest diligente en opbouwende wijze het gestelde probleem te verhelpen, en alle nodige maatregelen te nemen die tot de meest snelle en kost efficiënte manier de voldoening van de cliënt èn zijn raadsman kunnen nastreven.

2. Bespreking voorliggende bezorgdheid

Eerst luisteren en inschatten wat de problematiek is die cliënt heeft aangezet om de stap te zetten naar het kantoor. Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten. (Confucius)
Het moet duidelijk zijn dat het daarbij hoegenaamd niet de bedoeling is om, via gerechtelijke weg, dat doel te bereiken. Het is de filosofie van het kantoor om zo efficiënt mogelijk het maximaal haalbare resultaat te behalen op een definitieve wijze met prioritair de constructieve dialoog. Deze filosofie is ingegeven door de jarenlange ervaring waarbij het beroep als advocaat in zijn juridische dienstverlening geregeld onder vuur kwam te liggen, waarbij ootmoedig ook het eigen beroep en zijn deelnemers mede aan de basis van deze perceptie liggen, mede veroorzaakt door de hen terecht opgelegde discretie en terughoudendheid.

3. Opties behandeling problemen

De voorlegging en evaluatie van de diverse opties om het probleem te benaderen, weze het de dialoog, confrontatie of gerechtelijke weg, dat alles met pro’s en contra’s en absolute vrijwaring van de rechten van de cliënt en alle te nemen bewarende maatregelen. Het in stelling brengen van alle beschikbare middelen.

Het is dan ook de ultieme drijfveer van het kantoor om een zaak dermate te benaderen dat in zeer uitgebreid overleg, en in continue en gedetailleerde communicatie met de cliënt, de opvolging van het dossier wordt benaarstigd, zodanig dat de cliënt de opbouw en de richting van het verloop van zijn eigen zaak kan volgen, en waarbij van de cliënt ook wordt gevraagd om actief bij het kantoor tussen te komen daar waar hij enige meerwaarde en constructieve inbreng, in samenwerking met het kantoor, kan worden bewerkstelligd.

De dienstverlening start bij kennismaking en advies, verder over de dialoog met alle andere betrokken partijen in het contentieux, of de beheersing van de contractuele relaties, tot het, indien absoluut nodig, begeleiden en integraal behandelen van de noodzakelijke gerechtelijke expertises en tussenkomsten en pleidooien voor de bevoegde rechtbank.

4. Bespreking en voorwaarden diensten overeenkomst advocaat – cliënt

Eens de strategie en tactiek besproken en bepaald, is het tijd om de relatie advocaat – cliënt in alle openheid te bespreken en tot duidelijke consensus te groeien, met de dienstenovereenkomst tussen beide als essentieel onderdeel van een open-minded relatie.

Een zeer belangrijke leidraad is het absolute vertrouwen dat dient te heersen tussen het kantoor en de cliënt waarbij, voor zover als nodig en relevant, de ingesteldheid van het kantoor dermate is, dat de cliënt, indien de noodzaak binnen het kantoor wordt gevoeld, ook onmiddellijk ten dele of geheel, gestuurd wordt naar samenwerking van het kantoor met juridische specialisten die de expertise en het vertrouwen van het kantoor verdiend hebben. Deze worden enkel betrokken in het advies of contentieux, na duidelijke afspraken met de cliënt.

Indien de cliënt zich op de ene of andere wijze niet vertrouwd, onbehagelijk of niet begrijpend voelt in het verloop van zijn zaak dan dient hij, vanaf de eerste tot de laatste minuut van de tussenkomst, te weten dat de deur altijd open staat voor een “open-minded” rechtstreeks confronterend onderhoud.

Daarbij is het kantoor maximaal bereikbaar, waarbij het de bedoeling is om alle verbale of andere communicatie binnen de kortste keren te beantwoorden, en tevens elke communicatie die vanuit het kantoor vertrekt ter informatie aan de cliënt mede te delen.

Dit per evidentie met het respect voor alle deontologische regels met betrekking tot de vertrouwelijke communicatie tussen advocaten.

Dit laatste uiteindelijk een voordeel zijnde, om in een geschil de mogelijkheden tot het bereiken van een snelle, constructieve en efficiënte oplossing te bereiken.

5. Minnelijke pogingen – bemiddeling

Alles in stelling gebracht zijnde en mits consensus tussen advocaat en cliënt wordt gestart met een minnelijke poging tot ontmijning van het geschil, bemiddeling en of zeer uitdrukkelijke in gebreke stelling aan tegenpartij.

Voor het geval tegenpartij onwillig of ongevoelig is voor het constructief oplossen van het probleem, of de verwerpelijke houding “uit principe” hanteert, zal uiteindelijk slechts de gerechtelijke optie resten. Doch de ervaring leert dat minstens voldoende aandacht moet besteed worden aan de eerste fase van het onderzoek naar een minnelijke oplossing.

Dat is uitermate belangrijk omdat op die wijze meestal op de snelste wijze naar een definitieve oplossing van het geschil kan worden gestreefd. Al zijn de wederzijdse rechtmatige toegevingen aan beide zijden en de daarmee gepaard gaande confrontatie bitter om slikken, toch leveren zij soms naar de toekomst toe de fundamenten voor een hersteld vertrouwen. Al blijven de littekens en schrammen, de eerdere goede relatie is niet noodzakelijk voor altijd verloren.

6. Dringend en noodzakelijke maatregelen – opschorting gerechtelijke vervaltermijnen

Het is echter wel absoluut noodzakelijk om nooit de dringende maatregelen en de gerechtelijke vervaltermijnen in het oog te houden. Dat behoort immers tot de adviserende rol en de uiteindelijke beroepsverantwoordelijkheid van uw advocaat.

Het nemen van de noodzakelijke gerechtelijke maatregelen sluit echter niet uit dat de vorige fase moet worden verlaten.

Ten einde de vorige fase niet te ondermijnen, kan men immers, doch dat is niet noodzakelijk, in de geding inleidende akte uitdrukkelijk motiveren waarom men al “ten bewarende titel” de gerechtelijke fase opstart. Het is niet omdat zij terzelfdertijd geopend wordt, en ze op dat platform tijdelijk onbepaald wordt uitgesteld, dat niet kan teruggevallen worden op de bemiddelingsfase. Integendeel ze kan precies die minnelijke fase versterken omdat de tegenpartij dan precies weet dat indien de constructie onderhandeling niet wordt afgewerkt, onvermijdelijk de (her)opstart van de gerechtelijke fase het onvermijdbare en evidente gevolg is van haar onwillige houding.

7. Contentieux in gerechtelijke fase

Wanneer alle minnelijke pogingen mislukken en tegenpartij niet wil luisteren naar de wijze en rijpe voorstellen, kan en moet de gerechtelijke scène het verhoopte en weloverwogen resultaat opleveren.

Dit gerechtelijke bedrijf in het totale toneel, is soms niet te vermijden, en een elementair instrumentum om het contentieux de wereld uit helpen. Precies daarvoor is het historische instituut ter bescherming van het recht gecreëerd.

Indien partijen er onderling niet in slagen, dan is de tussenkomst van “Vrouwe Justitia “ de eventueel zalvende wijze moeder die op juridische en gemotiveerde gronden partijen op die plaats neerpoot waar ze conform wetgeving, rechtspraak en rechtsleer dienen plaats te nemen.

Het is de taak van de advocaat om zijn cliënt op dat vlak te verdedigen en alle ter zijner beschikking zijnde wettelijke middelen aan te wenden om het in de eerste fase van de kennismaking besproken doel te bereiken.